Szanowni Państwo,

​Fundacja „W innym świetle” jest organizacją pozarządową, której celem jest szeroko rozumiana pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla osób dorosłych, młodzieży oraz rodzin. Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, darczyńców, pracowników, wolontariuszy w celu skutecznej realizacji naszej misji. Pragniemy dać Państwu pełną wiedzę i poczucie bezpieczeństwa we współpracy z Fundacją, dlatego zachęcany do zapoznania się z przepisami, które aktualnie obowiązują.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) obowiązuje od 25 maja 2018 r. 

Poza RODO w Polsce obowiązuje też ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), która doprecyzowuje niektóre z zasad ochrony danych osobowych.

Prosimy o przeczytanie poniższych informacji

Dane osobowe 

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko,  adres, telefon, identyfikator internetowy stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

Administratorzy 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „W innym świetle” z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000830136.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. W działalności Fundacji wystąpią cztery z nich:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa w naszym przypadku to regulaminy i umowy z pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami. 
 2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli Fundację. Ta podstawa przetwarzania dotyczy przypadków, gdy  przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co zawiera realizację celów Fundacji takich jak np. propagowanie w społeczeństwie naszej misji, poprzez dotarcie z pomocą psychologiczną do potrzebujących i wspieranie ich na różne sposoby oraz pozyskiwanie funduszy na realizację tej misji.
 3. Twoja dobrowolna zgoda. Korzystanie ze wsparcia Fundacji nie jest możliwe bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.
 4. Prawne zobowiązania, w naszym przypadku jest to np.: przekazanie materiałów na żądanie uprawnionego organu np.: sądu.

Zasady przetwarzania danych

​Dane w Fundacji przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych. Przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tzn: w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Po wskazanym w  w/w punkcie okresie czasu dane klienta podlegają usunięciu z baz elektronicznych Fundacji „W innym świetle” lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

Przekazywanie danych

​Twoje dane będą mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z  zapisami umowy oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Szczególnie kontrolujemy naszych podwykonawców i zawieramy stosowne umowy w tym zakresie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługują Państwu określone uprawnienia wobec Państwa  danych i ich przetwarzania przez nas. 

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać.

Mają Państwo także prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Pamiętaj, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądanie ograniczenia zakresu przetwarzania danych lub ich usunięcia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej.

Dane osobowe nieletnich

Dane osobowe dzieci i młodzieży przetwarzamy za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgodnie z RODO dziecko w wieku 16 lat i więcej może samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

Pytania o politykę prywatności – RODO oraz uwagi  prosimy kierować na adres 

e-mail: kontakt@winnymswietle.pl