Diagnoza psychologiczna jest procesem, w ramach którego psycholog stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, próbuje wyjaśnić pojawiające się problemy, a także przewidywać możliwości i sposób ich zmiany. Diagnozy dokonuje się w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne, tj. wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze czy testy. Jest ona ważnym i integralnym elementem początkowej fazy leczenia, warunkując dobór adekwatnego postępowania terapeutycznego.

Jednym z ważnych obszarów diagnozy psychologicznej jest badanie osobowości, które proponujemy osobom zgłaszającym się do nas. Osobowość to złożony zbiór właściwości człowieka, wpływający na charakterystyczne wzorce zachowań, stosunkowo stabilny w czasie i w różnych sytuacjach; to także sposób postrzegania i przeżywania siebie, świata, wydarzeń życiowych, innych ludzi oraz relacji. Zbadanie osobowości w procesie diagnozy psychologicznej i psychoterapeutycznej jest bardzo ważne, ponieważ od typu i poziomu osobowości w dużej mierze zależy sposób prowadzenia psychoterapii. Osobowość bowiem może być zaburzona, gdy jednostkę charakteryzuje długotrwały, sztywny i nie przystosowawczy wzorzec postrzegania, myślenia i zachowania; wtedy osobowość może poważnie utrudniać funkcjonowanie społeczne, zawodowe lub rodzinne i powodować znaczne cierpienie.

W ramach naszej działalności w diagnozie osobowości proponujemy m.in. kwestionariusze samoopisowe, takie jak Wielowymiarowy Minnesocki Inwentarz Osobowości MMPI-2, Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R czy Kwestionariusz NEO-PI-R. W kwestionariuszu samoopisowym badany odpowiada na szereg pytań dotyczących jego myśli, uczuć i zachowań. Badanie takie jest pomocne w określeniu trudności psychicznych (MMPI-2), ponadto pozwala ona zmierzyć wymiary osobowości (NEO-PI-R), a także scharakteryzować temperament (EPQ-R).